பயனாக்க மொழியியல்

அகிலம் முழுவதும் பரந்துவாழும் தமிழர்களாகிய நாம் எமது தாய்மொழியை அடுத்த தலைமுறையினருக்குக் கற்பித்து வருகிறோம், பல துறைகளிற் பயன்படுத்துகிறோம். எனவே எமக்குத் தமிழ்மொழியியல் அறிவு இன்றியமையாதது ஆகின்றது.
இப்பாரிய பணியை மேம்படுத்தவும் படிமுறைத்தமிழ் நூல்களைச் சிறப்புறக் கற்பிப்பதற்கும் தேவையான தமிழ்மொழி அறிதிறனை வளர்த்தெடுக்கும் நோக்குடன் இக்கற்கைநெறி நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதுவரை இக்கற்கை நெறியில் இணைந்து பயின்ற நூற்றுக்கணக்கானோர் பாராட்டிச் சென்றமை மகிழ்ச்சியானது, இக்கற்கை நெறியில் ஆசிரியர்கள், புதிதாகத் தமிழ்மொழியைக் கற்பிக்க விரும்புவோர், ஊடகவியலாளர்கள், மற்றும் தமிழ்மொழி ஆர்வலர்கள் சகலரும் இணைந்து கற்கலாம்.

பொருளடக்கம்.

இயல் - 1

தோற்றம் கற்கவருவோரின் இன்றையநிலை  *  மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இடர்பாடுகள்   * முதல்மொழி, இரண்டாவதுமொழி, தாய்மொழி.

இயல் - 2

*மாணவர்களும் கற்பித்தல் முறையும்.  *கற்கவருவோர்  *கற்பித்தல் நூல்கள்  *நூல் வேறுபாடுகள்   கற்பித்தல் வெற்றிபெற  *வெற்றிபெற்ற ஆசிரியர்கள்;  பாடத்திட்டம்  பாடக்குறிப்பு

இயல் - 3

*மொழி. *மொழி என்றால் என்ன? *எழுத்து   *மொழிக்கல்வி  ஒலியமைப்பு, *சொல்லமைப்பு, *தொடரமைப்பு  *அறிதிறன்  *இலக்கியமும் மொழியும்  *மொழியியலும் அறிவியலும்  *மொழியியலின் பயன்கள்

இயல் - 4

*மொழியியலும் இலக்கணமும்  *ஒலியின் தோற்றம்  *இதழ் *பல் *அண்ணம்  *நா  *உள்நாக்கு *குரல்வளை  *தொல்காப்பியமும், ஒலிகளும்.  *ஒலிப்பான்கள், *காற்றறைகள்  *பிறப்பிடம், *முயற்சிப்பிறப்பு, *உச்சரிப்பு.

இயல் - 5

*தமிழ் ஒலிகள்,  *ஒலியன்கள், *உயிரொலியன்கள், *மெய்யொலியன்கள், *உயிர் மெய் ஒலியன்கள் தோற்றவேறுபாடு  *உயிரொலிகள்  *உயிரெழுத்து வைப்புமுறை *உயிர்க் குறில் நெடில்,  *ஒலிவகைப்பாடு

இயல் - 6

*தமிழின்உயிரொலிகள், *உயிர் *மெய் *உயிர்மெய்  *உணர்வொலிகள் *தமிழ் ஒலிகளின் அளவுகள் *உயிரொலியன்கள் தோற்றமும் வேறுபாடும்

இயல் - 7

*மெய்யொலிகள்.  *மெய்யொலிகளின் தோற்றம். *வல்லின மெல்லின இயல்புகள். *வல்லினம். மெல்லினம்.  இடையின மெய்களின் தோற்றம். *முயற்சிப்பிறப்பின் அடிப்படையிலான பகுப்பு, *பிறப்பிடத்தின் அடிப்படையிலான பகுப்பு,  *பண்பு சார்ந்த பயன்பாடு, *மெய்யொலிகளின் பருமன் வேறுபாடு

இயல் - 8

*மொழியியலும் இலக்கணமும்  *ஒலியின் தோற்றம்  *இதழ் *பல் *அண்ணம்  *நா  *உள்நாக்கு *குரல்வளை  *தொல்காப்பியமும், ஒலிகளும்.  *ஒலிப்பான்கள், *காற்றறைகள்  *பிறப்பிடம், *முயற்சிப்பிறப்பு, *உச்சரிப்பு.

இயல் - 9

*சொல்லுக்கு முதல்வரும் வரா எழுத்துகள். *சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துகள், *வல்லின உகரம், *முற்றியல் உகரம், *குற்றியலுகரத்தின் வகைகள், *குற்றியலுகரம் முற்றியலுகரம் வேறுபாடு

இயல் - 10

*சுட்டெழுத்துகள், *சேய்மை, அண்மை, இடைமைச்சுட்டு,  *வினா எழுத்துகள்.- வகைப்பாடும், பயன்பாடும்.

இயல் - 11

*வல்லின, மெல்லின எழுத்துகளும் சொற்களும். *மயங்கும் மயங்காத ஒலிகள், *மயக்கம் என்றால் என்ன. *தமிழ் எழுத்துகளின் மயக்கம்,   *தன்னிலை மயக்கம், *பிறமயக்கம், *சொல்லுக்கு முதலிலும் இறுதியிலும் வரும் எழுத்துகள், *சொற்பொருள்

இயல் - 12

*இடையின மெய்மயக்கம்.  *ர்,ழ்- மெய்யொலிகள், *வேற்றுநிலைமயக்கம்,  *ட்,ற் – வல்லின மெய்கள், *ய் - பிறமெய் மயக்கம், *ல், ள் பிறமெய்ம்மயக்கம்,  *ழ்,ர் – பிறமெய்ம்மயக்கம், *மூன்று மெய்ம்மயக்கம், *வல்லின மெல்லின ஒழுங்குகள்

இயல் - 13

*ஒலியன்களும் மாற்றொலிகளும், *சிக்கனக்கொள்கை. *உயிரொலிகளும் மாற்றொலிகளும்

இயல் - 14

 *தமிழ் ஒலிகள், *சீர்கள் என்றால் என்ன, *அளபெடைகளும் பயனும் - அளபெடைகளின் வகைகள்

இயல் - 15

*தமிழ்ச்சொற்களின் அமைப்பு, *உயிரெழுத்துகளின் இயல்புகள், *மெய்யெழுத்துகளின் இயல்புகள், *அசைகளின் உருவாக்கம். *திறப்பசை, மூடசை, *சொல்,  *நேரசை, நிரையசை. *சொற்களை அடைகளாகப் பகுக்கும் முறை, *உருபனியல்- சொல்லியல்,  *ஒலியன், அசை, உருபன் – வேறுபாடுகள்.

இயல் - 16

*சொல்வகைப்பாடு,  *பகுபதம், *பகாப்பதம். *உரிச்சொல், *பெயர்ச்சொல் – இயல்புகள், *வகைகள்.- மாற்றுப்பெயர்கள,  *வினைச்சொல்- இயல்புகள், வகைகள் – எச்சம். இடைச்சொல், உரிச்சொல் – தொகைநிலை, தொகாநிலை

இயல் - 17

ஒட்டுக்கள், முன்னொட்டு, பின்னொட்டு, மெலொட்டு,  சொற்களில் உள்ள உறுப்புகள் – புணர்ச்சி, பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, சந்தி,சந்தித்திரிபு, சாரியை,  

இயல் - 18

பின்னொட்டுகள்-  சொல்லாக்கம்

இயல் - 19

  *மனிதனின் தோற்றமும் – மொழியின் தோற்றமும்,  *இலக்கணக் குறியீடு, *வேற்றுமையும்- உருபுகளும், *வாக்கிய அமைப்புகள், *1-8 வேற்றுமை உருபுகள், *வேற்றுமைத்தொடர்களில் வலிமிகுதலும் மிகாமையும்.

இயல் - 20

*தமிழ்ப்புணர்ச்சி, *சொற்றொடர், *நிலைமொழி, வருமொழி, *இயல்புப்புணர்ச்சி,   *திரிபுப் புணர்ச்சி, *புணர்ச்சிக் கூறுகள், *ஒலிசார்ந்த புணர்ச்சிமுறை, *பொருள்சார்ந்த புணர்ச்சி, *தொல்காப்பிப் புணர்ச்சிமுறை, *மெய்ம்மயக்கம்,  

இயல் - 21

 *மரபு சார்ந்த புணர்ச்சி விதிகள்,  *உயர்திணைப்பெயர், *புணர்சியில் குறில் நெடிலின் தாக்கம், *மரபுவிதிகள், *குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி,

இயல் - 22

*ஒலிசார்ந்த புணர்ச்சிமுறை, *உயிர் – உயிர்ப் புணர்ச்சி, *மெய் – உயிர்ப் புணர்ச்சி, *மகர மெய்யீற்றுப் புணர்ச்சி, *மாற்றுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி, *மெய் – மெய்ப் புணர்ச்சி

இயல் - 23

*பொருள்சார்ந்த புணர்ச்சி, *பெயர் -பெயர், *வினை நிலை மொழி, *இடைச்சொல், *உரிச்சொல், *பன்மை விகுதி-கள், *எண்ணுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி,   *திசைப்புணர்ச்சி, *பொருள் அறிந்து கொள்ளப் படித்தல்

இயல் - 24

*பிழையின்றி எழுதுவோம், *வாக்கியங்களில்


சொற்களைச் சேர்த்து எழுதலும் பிரித்து எழுதலும், *வாக்கியங்களில் நாம்

விடும் பிழைகள்,  *சொற் தேர்வும் - பொருள் தெளிவும்

இயல் - 25

*ஒற்று மிகுதலும் 

மிகாமையும், *புணர்த்தி எழுதற் பயிற்சி

குறிப்பு:
மேற்கூறப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் பட்டவற்றை நாம் இலக்கணவழியில் கற்றிருப்போம். அவற்றை மொழியியல் வழிநின்று, தமிழ்மொழியின் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இவற்றைக் கற்பது ‘படிமுறைத்தமிழ்’ கற்பித்தல் முறைக்கு, அதன் நூல்களை ஓர் ஆசிரியர் கையாளத் துணையாக இருக்கும்.

பயனாக்க மொழியியல் கற்கைநெறிகான நூலைப்பற்றி, அறிஞர்களின் கருத்துரை

maxresdefault
'படிமுறைத்தமிழ் - மொழியியலும் பயன்பாடும்" எனும் இந்நூல் ஒலியின் தோற்றம் குறித்து மிகத் தெளிவாகவும் சுருக்காமாகவும் படத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது சிறப்பு. இந்நூலில் உள்ள ஒவ்வொரு இயலும் ஆசிரியரின் புலமை முயற்சியின் தேர்ந்த வெளிப்பாடாகும். பயனாக்கக் கல்வியை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்நூலைப் படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் தன்னம்பிக்கையுடன் மிகச் சரியான முறையில் தமிழ் மொழியைப் பயன்படுத்துவர் என்றே துணியலாம். தமிழ்மொழி இலக்கணம் குறித்த அச்சத்தை விலக்குவதற்கான கலங்கரைவிளக்கு இந்நூல் என்றால் மிகையாகாது. தமிழ்மொழியைக் கற்கும் ஒவ்வொரு மாணவரிடமும், தமிழ் மொழியைக் கற்பிக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரிடமும் இருக்க வேண்டிய தமிழ் இலக்கணக் களஞ்சியம் இது.

- பெருமதிப்புக்குரிய ஒளவை நடராசன் முன்னாள் துணைவேந்தர், தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

a-muthulingam-2x
இதைப் படித்தபோது ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை சொல்லி மாளமுடியாது. சித்தம் அழகியான் சு. இராசரத்தினம் அவர்களின் எட்டு வருடத் தவம் இக்கற்பித்தல் முறை. தமிழுக்கு கிடைத்த விலை மதிக்கமுடியாத அணிகலன், அறிவுத் திறப்பு. 'யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய" எனும் மிக உயரிய வாழ்த்து புறநானூற்றில் உள்ளது. அப்படியான வாழ்த்துக்கு முற்றிலும் தகுதியானவர் இவர். இந்த பெருந்தகையின் அரிய வினையினால் கிடைத்த மேன்மையாக இந்நூலை தமிழ் கூறும் உலகம் ஏற்றுப் பயன் பெறுமாக.

எழுத்தாளர் அ. முத்துலிங்கம் கனடா

முதல்மொழி - இரண்டாம் மொழி, மொழி – இலக்கியம், இலக்கணம் – மொழியியல் ஆகியன ஒன்றுபோல் தோன்றினாலும், அவற்றிற்கிடையே தெளிவான வேறுபாடு உண்டு. இவ்வேறுபாடுகளை எளிமையாக எடுத்துக்காட்டியதோடு, தமிழ் ஒலிப்புகளையும் எழுத்துகளையும் ஒலியனியல் அடிப்படையிலும் இலக்கண அடிப்படையிலும் விளக்கியுள்ளார் நூலாசிரியர். இந்நூல் புலம்பெயர் ஆசிரியர்களை இலக்காகக்கொண்டு எழுதப்பட்டிருந்தாலும், மொழியியல் மாணவருக்கும் ஆய்வாளருக்கும், ஊடகவியலாளருக்கும், தமிழ்மொழியைப் பயன்படுத்தும் ஏனையோருக்கும் துணைசெய்யும் வகையிலும் இலக்கண விதிகள் பற்றிய அச்சத்தைப் போக்கும் நோக்கிலும் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலை வாசித்தல், காலத்தைப் பயனுள்ள வழியில் செலவிட்ட நிறைவினை வழங்கும்.

- முனைவர் மலர்விழி சின்னையா முதுநிலை விரிவுரையாளர், மலாயாப் பல்கலைக்கழகம்

மனம் மனிதனின் அளப்பரிய சொத்து. மனவெளியிலிருந்துதான் சிந்தனை முளைவிடுகின்றது. சிந்தனையின் தெளிவுக்குத் துணைபுரிவது மொழி. இந்த மொழியை உருவாக்கும் வல்லமை மனிதனின் ஒரு மகத்தான சக்தி. இவ்வாறு மனிதன் தான் உருவாக்கிய மொழியைப் பரப்பும் பொருட்டு, கையாளும் மொழிகற்பித்தல் முறையானது கல்வியியலின் ஒரு முக்கிய துறையாகக் கருதப்பட்டு வருகின்றது. இது சமகால நவீன உலக அசைவியத்துக்கு ஏற்ப, முதல்மொழி கற்பித்தல், இரண்டாம்மொழி கற்பித்தல் எனக் கிளைபிரிந்து வளர்ந்து வருகின்றது. இனம், மொழி, அரசியல், பண்பாடு ஆகிய தளங்களில் நீண்ட காலம் அயராது உழைத்து வருபவரான 'சித்தம் அழகியான் சுப்பிரமணியம் இராசரத்தினம் அவர்கள், தமிழினம் புலம்பெயர்ந்து உலகெலாம் பரவி வாழும் இன்றைய சூழலில், தமிழ்மொழி உயிரிழந்து போவதைத் தடுக்கும் முயற்சியிலும் முனைப்போடு ஈடுபட்டு வருகின்றார். தமிழை இரண்டாவது மொழியாகக் கற்க விரும்பும் மாணவர்களுக்குக் கைகொடுத்து உதவுவதற்கெனத் தமது வாணாளை அர்ப்பணித்து வருகின்றார்.இந்த நற்பணியின் வரிசையில், இப்போது 'படிமுறைத்தமிழ் – மொழியியலும் பயன்பாடும்" எனும் இந்த அருமந்த நூலை ஆக்கி அளித்திருக்கின்றார். பயனாக்க மொழியியல் உத்திகளைப் பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்ட இந்நூலானது தமிழோடு ஊடாடும் பலதரப்பட்டோருக்கும் பயன்தரவல்ல ஓர் அரிய சொத்தாக விளங்கும் என்பது நிச்சயம்.

- க. நவம் எழுத்தாளர், கனடா

1516619269697 (2)
அகிலம் முழுவதும் தமிழ் கற்போரை நான்கு பிரிவினராகப் பிரித்து அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் தமிழ் கற்காது விலகியதற்கான 16 காரணங்களை ஆய்ந்து வெளிப்படுத்திய திறம் நோய் நாடுவதுடன் நோய் முதல் நாடும் ஆசிரியரின் பார்வையைக் காட்டுகிறது. இலக்கண நூல்கள் கூறும் புணர்ச்சி விதிகளைக் கண்டு மயங்க வேண்டாம் எனக்கூறும் ஆசிரியர் இலக்கண அச்சம் உடையோருக்கு புதுவழியில் இலக்கணம் கற்பிக்கிறார். புணர்ச்சி விதிகள் உள்ளிட்ட தமிழின் முக்கிய இலக்கண விதிகள்பற்றி இதற்குமேல் விளக்கவே முடியாது என்ற அளவில் மிக விரிவாக, எளிமையாக விளக்குவதோடு நிற்கவில்லை இவ்விதிகள் பலவும் மொழியியல் அடிப்படையில் எவ்வாறு காரண காரியத்தோடு அமைந்துள்ளன என்பதையும் நிறுவியுள்ளார். தமிழ் இலக்கணத்தைக் கசடறக் கற்றுத்தேர்ந்த ஆசிரியரின் மேதைமையை இது காட்டுவதோடு இலக்கண ஆவலையும் படிப்போருக்குத் தூண்டுகிறது.

- முனைவர் இ. ஜே. சுந்தர் (முன்னைத் தமிழ்த்துறைத் தலைவர், த.பெ.ஜெயின் கல்லூரி, சென்னை., முதன்மைத் தொகுப்பாசிரியர்: உலகத் தமிழ்க் களஞ்சியம்)