பொருளடக்கம்.

Untitled_design__1_-removebg
Untitled_design__1_-removebg
Untitled_design__1_-removebg
Untitled_design__1_-removebg
இயல் - 1

தோற்றம் கற்கவருவோரின் இன்றையநிலை  *  மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இடர்பாடுகள்   * முதல்மொழி, இரண்டாவதுமொழி, தாய்மொழி.

இயல் - 2

*மாணவர்களும் கற்பித்தல் முறையும்.  *கற்கவருவோர்  *கற்பித்தல் நூல்கள்  *நூல் வேறுபாடுகள்   கற்பித்தல் வெற்றிபெற  *வெற்றிபெற்ற ஆசிரியர்கள்;  பாடத்திட்டம்  பாடக்குறிப்பு

இயல் - 3

*மொழி. *மொழி என்றால் என்ன? *எழுத்து   *மொழிக்கல்வி  ஒலியமைப்பு, *சொல்லமைப்பு, *தொடரமைப்பு  *அறிதிறன்  *இலக்கியமும் மொழியும்  *மொழியியலும் அறிவியலும்  *மொழியியலின் பயன்கள்

இயல் - 4

*மொழியியலும் இலக்கணமும்  *ஒலியின் தோற்றம்  *இதழ் *பல் *அண்ணம்  *நா  *உள்நாக்கு *குரல்வளை  *தொல்காப்பியமும், ஒலிகளும்.  *ஒலிப்பான்கள், *காற்றறைகள்  *பிறப்பிடம், *முயற்சிப்பிறப்பு, *உச்சரிப்பு.

இயல் - 5

*தமிழ் ஒலிகள்,  *ஒலியன்கள், *உயிரொலியன்கள், *மெய்யொலியன்கள், *உயிர் மெய் ஒலியன்கள் தோற்றவேறுபாடு  *உயிரொலிகள்  *உயிரெழுத்து வைப்புமுறை *உயிர்க் குறில் நெடில்,  *ஒலிவகைப்பாடு

இயல் - 6

*தமிழின்உயிரொலிகள், *உயிர் *மெய் *உயிர்மெய்  *உணர்வொலிகள் *தமிழ் ஒலிகளின் அளவுகள் *உயிரொலியன்கள் தோற்றமும் வேறுபாடும்

இயல் - 7

*மெய்யொலிகள்.  *மெய்யொலிகளின் தோற்றம். *வல்லின மெல்லின இயல்புகள். *வல்லினம். மெல்லினம்.  இடையின மெய்களின் தோற்றம். *முயற்சிப்பிறப்பின் அடிப்படையிலான பகுப்பு, *பிறப்பிடத்தின் அடிப்படையிலான பகுப்பு,  *பண்பு சார்ந்த பயன்பாடு, *மெய்யொலிகளின் பருமன் வேறுபாடு

இயல் - 8

*மொழியியலும் இலக்கணமும்  *ஒலியின் தோற்றம்  *இதழ் *பல் *அண்ணம்  *நா  *உள்நாக்கு *குரல்வளை  *தொல்காப்பியமும், ஒலிகளும்.  *ஒலிப்பான்கள், *காற்றறைகள்  *பிறப்பிடம், *முயற்சிப்பிறப்பு, *உச்சரிப்பு.

இயல் - 9

*சொல்லுக்கு முதல்வரும் வரா எழுத்துகள். *சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துகள், *வல்லின உகரம், *முற்றியல் உகரம், *குற்றியலுகரத்தின் வகைகள், *குற்றியலுகரம் முற்றியலுகரம் வேறுபாடு

இயல் - 10

*சுட்டெழுத்துகள், *சேய்மை, அண்மை, இடைமைச்சுட்டு,  *வினா எழுத்துகள்.- வகைப்பாடும், பயன்பாடும்.

இயல் - 11

*வல்லின, மெல்லின எழுத்துகளும் சொற்களும். *மயங்கும் மயங்காத ஒலிகள், *மயக்கம் என்றால் என்ன. *தமிழ் எழுத்துகளின் மயக்கம்,   *தன்னிலை மயக்கம், *பிறமயக்கம், *சொல்லுக்கு முதலிலும் இறுதியிலும் வரும் எழுத்துகள், *சொற்பொருள்

இயல் - 12

*இடையின மெய்மயக்கம்.  *ர்,ழ்- மெய்யொலிகள், *வேற்றுநிலைமயக்கம்,  *ட்,ற் – வல்லின மெய்கள், *ய் - பிறமெய் மயக்கம், *ல், ள் பிறமெய்ம்மயக்கம்,  *ழ்,ர் – பிறமெய்ம்மயக்கம், *மூன்று மெய்ம்மயக்கம், *வல்லின மெல்லின ஒழுங்குகள்

இயல் - 13

*ஒலியன்களும் மாற்றொலிகளும், *சிக்கனக்கொள்கை. *உயிரொலிகளும் மாற்றொலிகளும்

இயல் - 14

 *தமிழ் ஒலிகள், *சீர்கள் என்றால் என்ன, *அளபெடைகளும் பயனும் - அளபெடைகளின் வகைகள்

இயல் - 15

*தமிழ்ச்சொற்களின் அமைப்பு, *உயிரெழுத்துகளின் இயல்புகள், *மெய்யெழுத்துகளின் இயல்புகள், *அசைகளின் உருவாக்கம். *திறப்பசை, மூடசை, *சொல்,  *நேரசை, நிரையசை. *சொற்களை அடைகளாகப் பகுக்கும் முறை, *உருபனியல்- சொல்லியல்,  *ஒலியன், அசை, உருபன் – வேறுபாடுகள்.

இயல் - 16

*சொல்வகைப்பாடு,  *பகுபதம், *பகாப்பதம். *உரிச்சொல், *பெயர்ச்சொல் – இயல்புகள், *வகைகள்.- மாற்றுப்பெயர்கள,  *வினைச்சொல்- இயல்புகள், வகைகள் – எச்சம். இடைச்சொல், உரிச்சொல் – தொகைநிலை, தொகாநிலை

இயல் - 17

ஒட்டுக்கள், முன்னொட்டு, பின்னொட்டு, மெலொட்டு,  சொற்களில் உள்ள உறுப்புகள் – புணர்ச்சி, பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, சந்தி,சந்தித்திரிபு, சாரியை,  

இயல் - 18

பின்னொட்டுகள்-  சொல்லாக்கம்

இயல் - 19

  *மனிதனின் தோற்றமும் – மொழியின் தோற்றமும்,  *இலக்கணக் குறியீடு, *வேற்றுமையும்- உருபுகளும், *வாக்கிய அமைப்புகள், *1-8 வேற்றுமை உருபுகள், *வேற்றுமைத்தொடர்களில் வலிமிகுதலும் மிகாமையும்.

இயல் - 20

*தமிழ்ப்புணர்ச்சி, *சொற்றொடர், *நிலைமொழி, வருமொழி, *இயல்புப்புணர்ச்சி,   *திரிபுப் புணர்ச்சி, *புணர்ச்சிக் கூறுகள், *ஒலிசார்ந்த புணர்ச்சிமுறை, *பொருள்சார்ந்த புணர்ச்சி, *தொல்காப்பிப் புணர்ச்சிமுறை, *மெய்ம்மயக்கம்,  

இயல் - 21

 *மரபு சார்ந்த புணர்ச்சி விதிகள்,  *உயர்திணைப்பெயர், *புணர்சியில் குறில் நெடிலின் தாக்கம், *மரபுவிதிகள், *குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி,

இயல் - 22

*ஒலிசார்ந்த புணர்ச்சிமுறை, *உயிர் – உயிர்ப் புணர்ச்சி, *மெய் – உயிர்ப் புணர்ச்சி, *மகர மெய்யீற்றுப் புணர்ச்சி, *மாற்றுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி, *மெய் – மெய்ப் புணர்ச்சி

இயல் - 23

*பொருள்சார்ந்த புணர்ச்சி, *பெயர் -பெயர், *வினை நிலை மொழி, *இடைச்சொல், *உரிச்சொல், *பன்மை விகுதி-கள், *எண்ணுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி,   *திசைப்புணர்ச்சி, *பொருள் அறிந்து கொள்ளப் படித்தல்

இயல் - 24

*பிழையின்றி எழுதுவோம், *வாக்கியங்களில் சொற்களைச் சேர்த்து எழுதலும் பிரித்து எழுதலும், *வாக்கியங்களில் நாம் விடும் பிழைகள்,  *சொற் தேர்வும் - பொருள் தெளிவும்.

இயல் - 25

 *ஒற்று மிகுதலும்  மிகாமையும், *புணர்த்தி எழுதற் பயிற்சி

குறிப்பு:
மேற்கூறப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் பட்டவற்றை நாம் இலக்கணவழியில் கற்றிருப்போம். அவற்றை மொழியியல் வழிநின்று, தமிழ்மொழியின் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இவற்றைக் கற்பது ‘படிமுறைத்தமிழ்’ கற்பித்தல் முறைக்கு, அதன் நூல்களை ஓர் ஆசிரியர் கையாளத் துணையாக இருக்கும்.